POLSERWER - Twój kawałek sieci - Serwery VPS, Wirtualne, Dedykowane, Hosting, Kolokacja, Domeny - Polserwer.pl Data Center Kraków


Polserwer

Polityka prywatności

Polityka prywatności

 Home / Polserwer / Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony poufności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego dostępnego się pod adresem elektronicznym www.polserwer.pl, zwanego dalej „Serwisem”.


Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.


Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest APoria Rafał Kaczmarczyk, ul. Narutowicza 19/2, 31-221 Kraków, NIP: 945-121-77-00, REGON: 356539938, UKE: 4428. Właściciel serwisu internetowego www.polserwer.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej "Polserwer".


1. Zakres zbieranych danych
Polserwer zbiera dane osób, korzystających z Serwisu. W szczególności osób, które korzystają z usług świadczonych przez Polserwer, zgodnie z Regulaminem.
W celu zawarcia umowy (rejestracji) użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, w szczególności imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (e-mail). W celu otrzymania faktury konieczne jest podanie danych umożliwiających jej wystawienie, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres siedziby, NIP.


2. Cel zbierania danych
1) Wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie Serwisu wykorzystywane będą przez Polserwer wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy o świadczenie usług. Przetwarzanie danych następuje w tym przypadku zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Powyższe nie wyłącza możliwości przetwarzania podanych danych osobowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej do zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem, a Polserwer.

2) Podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Polserwer bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe lub reklamy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3) Polserwer zastrzega sobie prawo do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych również po zakończeniu korzystania z usług, jeżeli:
będzie to niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za usługi,
będzie to niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług,


3. Prawo dostępu
1) Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane, w tym dane osobowe. W szczególności, Użytkownik może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania reklam, informacji handlowych lub newslettera.

2) Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, wglądu, uskatualnienia, sprostowania danych osobowych, a także ich usunięcia.

3) Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Polserwer.


4. Polityka cookies
1) Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój "okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.

2) Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:
- zachowania informacji dotyczących sesji użytkownika np. informacje o zalogowaniu czy o wyborze zamówionych usług w serwisie,
- statystycznych – informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik trafił na stronę serwisu,
- rozliczeń w programie partnerskim.

3) Wykorzystywane przez serwis pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby bez ponoszenia nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

4) Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach - opcjach swojej przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Konfiguracja plików cookies w przeglądarkach:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html


5. Adres IP
Polserwer zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego używanego przez Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów pochodzi najwięcej odwiedzin).


6. Dostęp do danych osób trzecich
1) Do danych, w tym danych osobowych, zbieranych przez Polserwer mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Polserwer oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2) Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


7. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
Polserwer oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.


8. Wyłączenie odpowiedzialności
1) Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Polserwer, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2) Polserwer nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Polserwer przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3) Polserwer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Polserwer.


9. Zmiany Polityki Prywatności
Polserwer zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności opublikowana została 15.04.2015


Copyright © 2024 APoria - Polserwer. Wszelkie prawa zastrzeżone.