POLSERWER - Twój kawałek sieci - Serwery VPS, Wirtualne, Dedykowane, Hosting, Kolokacja, Domeny - Polserwer.pl Data Center Kraków


Polserwer

Regulaminy świadczenia usług

Regulaminy świadczenia usług

 Home / Polserwer / Regulaminy świadczenia usług

Regulamin Świadczenia Usług

Postanowienia zawarte w niniejszym Świadczenia Usług stanowią Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Regulamin obowiązuje dla Usług i Kont zamówionych po 15.04.2015

§ 1. Definicje

Regulamin - "Regulamin świadczenia Usług " jest Umową określającą prawa i obowiązki Abonenta i Operatora.
SLA - dokument SLA, określający obowiązki Operatora w zakresie jakości oraz limitów Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.
Umowa - Umowa o Świadczenie Usług hostingowych, której składnikami są:
Regulamin, SLA, Specyfikacja oraz cennik świadczenia usług.
Usługi hostingowe - zestaw usług określony w ofercie Operatora.
Specyfikacja – zamiennie z terminem „specyfikacja techniczna usług” - wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów wchodzących w skład pakietu Usług świadczonych przez Operatora na rzecz określonego Abonenta.
Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług będący wydawcą Regulaminu.
Abonent – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę lub złożyła Zamówienie.
Strony – Operator oraz Abonent.
Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Operatora na mocy upoważnienia udzielonego przez Abonenta spełniającego definicję „Resellera” w rozumieniu Regulaminu.
Reseller – osoba fizyczna lub prawna, oferująca na rzecz swoich Abonentów usługi pod własną marką przy wykorzystaniu zasobów Operatora.
Konsument - osoba fizyczna, zwierająca Umowę z Operatorem dla celu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.
Cennik usług - dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Operatora.
Opłata abonamentowa - pobierana z góry za każdy okres rozliczeniowy i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata z tytułu korzystania przez Abonenta z Usług świadczonych przez Operatora.
Okres rozliczeniowy - przedział czasu, w którym Operator nalicza odpłatność za Usługi świadczone na rzecz Abonenta.
Zamówienie - złożenie przez Abonenta oświadczenia o woli zawarcia Umowy z Operatorem, bez względu na formę, w której zostało dokonane.
Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Operatora przed wniesieniem przez Abonenta Opłaty i stanowiący podstawę jej wniesienia.
Okres próbny - wskazany przez Operatora okres czasu, w którym określone Usługi na rzecz Abonenta świadczone są nieodpłatnie.
Uruchomienie usługi – faktyczne udostępnienie przez Operatora Usługi będącej przedmiotem Zamówienia.
Dostępność Usługi - dostępność Usługi na pierwszym urządzeniu sieciowym poza infrastrukturą Operatora.
Dane rozliczeniowe - dane Abonenta umożliwiające poprawne przygotowanie przez Operatora dokumentów rozliczeniowych, w szczególności Faktury Proforma i Faktury VAT.
Dane kontaktowe - dane Abonenta umożliwiające nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.
Spam - przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
Strefa Klienta – określana też jako Panel Klienta - udostępnienie przez Operatora zestaw narzędzi przy pomocy których Abonent może zarządzać określonym zakresem posiadanych usług oraz Danymi Kontaktowymi i Danymi Rozliczeniowymi.
Konto - zbiór wszystkich usług świadczonych przez Administratora na rzecz Abonenta.
Serwis Internetowy – system informacyjny publicznie dostępny w sieci Internet.


§ 2. Postanowienia ogólne

1. Operator świadczy na rzecz Abonenta Usługi na zasadach określonych w Regulaminie, SLA i Specyfikacji Usług.
2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Operatora i Abonenta.
3. Regulamin jest wiążący zarówno dla Operatora jak i Abonenta bez względu na formę zawarcia Umowy.


§ 3. Zawarcie Umowy

1. Podstawą świadczenia Usług przez Operatora jest Umowa zawarta z Abonentem.
2. Za skuteczne uważa się zawarcie umowy w wyniku złożenia zamówienia w systemie teleinformatycznym Operatora.
3. Umowa staje się prawnie wiążąca w chwili jej podpisania lub w chwili Uruchomienia usług - w zależności co nastąpi pierwsze.
4. Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony, z wyłączeniem Umów zawieranych na warunkach promocyjnych.
5. Warunki promocyjne, o których mowa w par 3. pkt 4 Regulaminu określane są każdorazowo w Regulaminie Promocji.


§ 4. Zamówienia

1. Operator świadczy Usługi na warunkach i w zakresie określonym w Umowie, Warunkach Promocyjnych, Regulaminach Promocji oraz Serwisie Internetowym.
2. Operator dokonuje Uruchomienia usług po otrzymaniu Zamówienia, zawierającego łącznie co najmniej:
- wskazanie zamawianej Usługi,
- Dane Rozliczeniowe,
- Dane Kontaktowe.
3. Złożenie Zamówienia przez Abonenta będącego Konsumentem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy.
4. Operator zastrzega sobie prawo do Uruchomienia Usługi dopiero po wniesieniu przez Abonenta stosownej Opłaty.
5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem, SLA, Specyfikacją Usługi oraz, w przypadku ofert promocyjnych, z Regulaminem Promocji.
6. Operator zastrzega sobie prawdo do Uruchomienia usługi po weryfikacji zgodności danych wskazanych przez Abonenta ze stanem faktycznym.


§ 5. Prawa i obowiązki Stron

1. Operator zobowiązany jest do świadczenia usługi w pełnym zakresie z należytą starannością.
2. Operator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania infrastruktury Operatora.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
- braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
- klęsk żywiołowych,
- nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi,
- wykorzystania udostępnionych Abonentowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie,
- naruszenia postanowień umowy przez Abonenta
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje pobrane przez Abonenta lub Użytkownika z sieci Internet, ani za skutki ich wykorzystania.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach serwisu Abonenta.
7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niedostarczeniem wiadomości e-mail do/od Abonenta.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, przez upoważnione lub nieupoważnione, osoby trzecie danych dostępowych do narzędzi administracyjnych służących do zarządzania Usługami, niezależnie od przyczyny.
10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się narzędziami administracyjnymi przez niepowołane osoby trzeciej, które nastąpi w wyniku braku zapewnienia przez Klienta ochrony danych dostępowych lub która nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.
11. Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Operator został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z dopełnienia lub zaniechania któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez Użytkowników), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności.
12. Odpowiedzialność Operatora każdorazowo ograniczona jest do wartości opłaty wniesionej przez Abonenta.
13. Abonent, zobowiązany jest do:
- Podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych rozliczeniowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,
- Korzystania z Usług w sposób i zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, Umowie, SLA oraz Specyfikacji Usług,
- Zaniechania podejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Abonentów lub Użytkowników,
- Nie podejmowania działań na szkodę innych Abonentów oraz Użytkowników,
- Terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych.
14. Abonent zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym Abonent udostępnia usługę, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej.
15. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania Usług udostępnianych przez Operatora. W szczególności Abonent bądź Reseller ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usług przez Użytkowników.
16. W przypadku powzięcia przez Operatora informacji lub uzasadnionego podejrzenia, o korzystaniu przez Abonenta, Resellera lub Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo przekazać Dane kontaktowe Abonenta właściwym organom władzy publicznej.
17. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Abonenta, Resellera lub Użytkownika, Operator uprawniony jest do zastrzeżenia dostępu do tych danych, a także wstrzymania świadczenie Usług. W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Abonenta, Resellera lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
18. Abonent wyraża zgodę na modyfikowanie przez Operatora parametrów globalnych i indywidualnych Konta, jeżeli działania te zmierzają do podniesienia jakości i bezpieczeństwa usług.


§ 6. Opłaty abonamentowe

1. Opłata abonamentowa stanowi wyłącznie wynagrodzenie za możliwość korzystania z Usług określonych w Specyfikacji.
2. Opłata abonamentowa pobierana jest z góry za cały Okres rozliczeniowy.
3. Abonent dokonuje Opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury lub faktury pro-forma.
4. Operator przesyła fakturę w formie elektronicznej, na co Abonent wyraża zgodę.
5. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operator uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych oraz zawieszenia wykonywania Usług do czasu wniesienia przez Abonenta zaległych Opłat. W przypadku opóźnień płatniczych przekraczających 21 dni Operator ma prawo do rozwiązania umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty. W przypadku rozwiązania umowy Operator ma prawo do usunięcia konfiguracji Usług Abonenta, utworzonych Kont Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont. Rozwiązanie Umowy w trybie zdania poprzedzającego pozostaje bez wpływu na obowiązek wniesienia przez Abonenta Opłaty za cały rozpoczęty Okres rozliczeniowy.
6. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta lub złożenia przez Abonenta oświadczenia o rezygnacji z Usług hostingowych.
7. Opłata abonamentowa podlega zwrotowi jedynie w sytuacji wypowiedzenia Umowy przez Operatora z wyłączeniem wypowiedzenia na skutek niewłaściwego korzystaniem z usług przez Abonenta lub Użytkownika.


§ 7. Wstrzymanie, zaprzestanie, wypowiedzenie Świadczenia Usług

1. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Abonenta ze wszystkich bądź wybranych Usług oraz prawo zablokowania możliwości korzystania z określonych baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej oraz web, bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku:
- spowodowania przeciążenia istotnych elementów infrastruktury udostępnianej przez Operatora,
- wystąpienia prawdopodobieństwa znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych dla pozostałych Abonentów i Użytkowników Operatora,
- naruszenia Regulaminu, SLA lub postanowień Umowy,
- publikowania lub udostępniania treści, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności autorskie prawa majątkowe,
- rozsyłania Spamu,
- utrzymywania treści lub serwisów o charakterze prawnie zakazanym.
2. W przypadku, o którym mowa w par 7 pkt 1 Abonent ma prawo odwołać się od decyzji Operatora przez wniesienie sprzeciwu do Operatora. Obowiązek przeprowadzenia dowodu potwierdzającego brak występowania przesłanek uzasadniających zablokowanie usługi lub usług spoczywa na Abonencie.
3. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wstrzymania świadczenia Usług w czasie trwania Okresu próbnego, jeżeli wcześniej świadczone na rzecz Abonenta Usługi zostały zablokowane w związku z brakiem wniesienia Opłaty abonamentowej, naruszeniem postanowień Regulaminu lub Umowy lub jeżeli Usługi są wykorzystywane przez Abonenta w sposób przekraczający zwyczajowy zakres testów i prób.


§ 8. Procedura reklamacji

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym) lub pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@polserwer.pl.
2. Reklamacja powinna łącznie zawierać co najmniej:
- oznaczenie Abonenta umożliwiające jego identyfikację,
- określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia,
- oczekiwany przez Abonenta sposób jej rozwiązania.
3. Operator zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.


§ 9. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Okres wypowiedzenia Umowy na Okres Próbny wynosi 2 dni i liczony jest od dnia złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu.
3. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Z zastrzeżeniem pkt 5 Abonent będący Konsumentem ma prawo rozwiązania Umowy przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Oświadczenie może zostać złożone za pośrednictwem Panelu Klienta.
5. Zgodnie z art. art. 38 Ustawy o prawach konsumentów prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Abonentowi będącemu Konsumentem w wypadkach:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Abonenta będącego Konsumentem, przed upływem terminu określonego w pkt 4 niniejszego paragrafu,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
- Umowa wygasa z chwilą zakończenia czasu trwania Okresu próbnego, jeżeli w czasie jego trwania nie została wniesiona Oplata abonamentowa.
7. Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
- naruszenia przez Abonenta, Resellera lub Użytkownika postanowień Regulaminu, Umowy, SLA lub Regulaminu Promocji
- naruszenia przez Abonenta lub Użytkownika obowiązujących przepisów prawa,
- korzystania przez Abonenta lub Użytkownika z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,
- wykorzystywania przez Abonenta lub Użytkownika Usług w celu wyrządzenia szkody Operatorowi albo innym Abonentom lub Użytkownikom.
8. Opłata abonamentowa za niewykorzystaną część Okresu rozliczeniowego zostanie potrącona z należności Operatora wobec Abonenta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość Opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego, przez który Usługi byłyby świadczone na rzecz Abonenta, gdyby w sposób prawidłowy wykonywał on zobowiązania wynikające z Umowy.
9. Umowa może zostać rozwiązana przez Abonenta poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Panelu Klienta ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.


§ 10. Postanowienia końcowe

1. W przypadku jeżeli Umowa jest zawierana w formie pisemnej, postanowienia zawarte w Umowie, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, zastępują niezgodne z Umową postanowienia Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, Umowie, SLA lub Specyfikacji zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Treść Regulaminu może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Abonenta w każdym czasie.
4. O zmianie Regulaminu, Umowy, SLA lub Specyfikacji Operator poinformuje wszystkich Abonentów pocztą elektroniczną lub informacją załączaną do faktur za świadczone usługi. Regulamin staje się obowiązujący w 30 dni od daty wysłania wiadomości do Abonentów. Brak sprzeciwu w formie pisemnej w terminie 14 dniowym od daty wysłania oznacza akceptację nowego Regulaminu przez Abonenta. W przypadku sprzeciwu w formie pisemnej Umowa Abonencka zostaje rozwiązana z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu. Abonent w takim przypadku może negocjować indywidualne warunki umowy.
5. Nieistotne zmiany Regulaminu, SLA, Specyfikacji oraz Regulaminu Promocji, które pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki Abonenta lub Operatora nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie są zmianami w rozumieniu niniejszego paragrafu. Nie stanowią one podstawy do wypowiedzenia Umowy przez Abonenta.
6. Jeżeli konieczność dokonania zmian w Regulaminie, Umowie, SLA lub Specyfikacji jest wynikiem konieczności dostosowania treści wymienionych dokumentów do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub związana jest z koniecznością niezwłocznego zapobieżenia stratom lub szkodom, które mogą ponieść: Operator, Abonenci, Resellerzy lub Użytkownicy, Operator zwolniony jest z obowiązku zachowania terminu dla zawiadomienia Abonentów, o którym mowa w Regulaminie.
7. Postanowienia Regulaminu stosuje się z uwzględnieniem norm bezwzględnie obowiązujących regulujących stosunki prawne z Konsumentami.
8. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu, Regulaminu Promocji, SLA, Specyfikacji lub zawartej Umowy zostanie uznane za nieważne z mocy prawa traktowane jest ono jako wykreślone, a pozostałe postanowienia pozostają obowiązują w pełnym zakresie.


Specyfikacja Świadczonych Usług

Niniejszy dokument określa ograniczenia i limity, a także szczególne cechy Usług świadczonych przez Operatora.

Ograniczenia określone w niniejszej Specyfikacji są wiążące dla Abonentów, z wyłączeniem limitów, których zmiana określona jest w Ofercie lub Regulaminie Promocji.
Jako platforma referencyjna przyjęty jest serwer o parametrach:
2x Intel Xeon E5410 (Quad Core) o 32GB pamięci RAM.


Poczta elektroniczna (e-mail)
Ilość wiadomości odrzuconych przez serwery odbiorców nie może być większa niż 50% w ciągu godziny.
Ilość wiadomości wysłanych z jednego konta e-mail w ciągu godziny nie może przekroczyć 1000.
Maksymalna ilość adresatów jednej wiadomości wynosi 500 adresów.

Zasoby systemowe (CPU/RAM)
Dla współdzielonych usług webhostingowych (serwery wirtualne) ograniczenie średniego wykorzystania rdzenia CPU wynosi 5%, przy czym dopuszczalne jest chwilowe wykorzystanie do 30% rdzenia CPU.
Maksymalna ilość pamięci RAM wykorzystywanej przez Abonenta wynosi 512 MB, przy czym dopuszczalne jest chwilowe wykorzystanie do 2GB pamięci.
Liczba równocześnie uruchomionych procesów ograniczona jest do 32.
Ograniczenia te nie dotyczą Usług dla których parametry te określa Oferta.

P2P, proxy, boty, IRC, własne programy
Nie jest dopuszczalne uruchomienie programu nasłuchującego na porcie sieciowym.
Zabronione są wszelkie skrypty typu proxy lub anonymizer.
Dostęp do serwerów IRC jest zabroniony.
Zabronione jest uruchamianie serwerów gier.
Zabronione jest uruchamianie botów.
Nie jest dopuszczalne korzystanie z usług P2P.
Zabronione jest uruchamianie serwera streamingu.

Bazy danych
Limit jednoczesnych połączeń do bazy danych wynosi 20 w przypadku Serwerów Wirtualnych i 300 w przypadku pozostałych usług współdzielonych.
Maksymalny czas wykonywania zapytania SQL to 15 sekund.

Serwer WWW
Limit równoległych połączeń z tego samego źródłowego adresu IP do serwera WWW wynosi 50.


SLA

Na podstawie Umowy Operator podejmuje się świadczyć usługi o gwarantowanych poziomach obsługi. Parametry SLA są zdefiniowane osobno dla każdej usługi.

Operator poinformuje Klienta o terminach planowanych Przerw technicznych w świadczeniu Usług hostingowych z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem. Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonywane przez Operatora odpłatnie.
Niedostępność usługi spowodowana zaplanowanymi pracami konserwacyjnym bądź przerwami technicznymi nie wlicza się do statystyki dostępności usługi.

Zestawienie parametrów SLA:
Dostępność usługi: 99,5 % w trybie rocznym
Czas reakcji:
- poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 – 17:00 – 4 godziny
- poniedziałek – piątek po godzinie 17:00 oraz soboty – 6 godzin
- w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy – 8 godzin
Straty pakietów w szkielecie sieci: nie więcej niż 8%
Opóźnienia pakietów IP w szkielecie sieci: nie więcej niż 30 ms.


Procedura Obsługi Awarii
Abonent zobowiązany jest zgłaszać Awarię do Centrum Zarządzania Siecią (NOC) APoria niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Centrum Zarządzania siecią przyjmuje zgłoszenia 365 dni w roku 24 godziny na dobę i można się z nim skontaktować telefonicznie za pośrednictwem numerów telefonicznych wyszczególnionych w Serwisie Internetowym oraz drogą elektroniczną.
W sprawach Awarii Operator będzie się kontaktował z Abonentem pod numerami oraz adresami elektronicznymi wskazanymi w Danych kontaktowych Abonenta.
Abonent zgłaszając Awarię zobowiązany jest podać następujące informacje:
1. Nazwę firmy oraz dane personalne identyfikujące osobę,
2. Rodzaj problemu / usługi,
3. Opis problemu,
4. Zasięg problemu (jeśli znany),
5. Szczegółowe dane kontaktowe na wypadek potrzeby współpracy w zakresie usunięcia Awarii.


Regulamin Programu Partnerskiego

1. Do programu przystąpić może zostać każda osoba fizyczna lub prawna.
2. Przystąpienie do programu partnerskiego następuje z chwilą dokonania rejestracji w programie.
3. Współpraca polega na oferowaniu i sprzedaży usług APoria (Polserwer) przez Partnera, w zakresie hostingu, serwerów dedykowanych, kolokacji oraz rejestracji i utrzymania nazw domen.
3. W zamian za pozyskiwanie nowych Abonentów Partner otrzymuje wynagrodzenie w wysokości oraz na zasadach określonych w serwisie internetowym Operatora programu.
4. W ramach Programu Partnerskiego, Partner może być dodatkowo promowany przez Operatora oraz otrzymywać zlecenia do realizacji jaki podwykonawca, a także uczestniczyć we wspólnych projektach.
5. Partner przystępujący do Programu Partnerskiego nie będzie w żaden sposób zobowiązany innymi działaniami niż te, które zostały określone w niniejszym regulaminie.
6. Z chwilą aktywacji usług przez Partnera lub bezpośrednio przez jego klienta, Operator świadczyć je będzie na podstawie odrębnych regulaminów.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2015


Regulamin Promocji "Domena za zero"

1. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami marki Polserwer.
2. Promocja dotyczy wyłącznie serwerów wirtualnych, serwerów wirtualnych PRO oraz serwerów witualnych DEV opłaconych jednorazowo na 12 miesięczny okres rozliczeniowy.
3. Promocja nie dotyczy serwera wirtualnego "Start".
4. Z promocji wyłączone są Konta "Reseller".
5. Promocja dotyczy wyłącznie Usług zamówionych i opłaconych w czasie jej obowiązywania.
6. W ramach promocji Abonent uprawniony jest do jednorazowej, nieodpłatnej rejestracji domeny Internetowej z końcówką .pl, .com.pl lub .net.pl.
7. Promocja obowiązuje od 15.04.2015 do odwołania


Regulamin Promocji "Zmień dostawcę i zyskaj"

1. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami marki Polserwer.
2. Promocja dotyczy wyłącznie serwerów wirtualnych, serwerów wirtualnych PRO, serwerów witualnych DEV, serwerów VPS, serwerów dedykowanych oraz usług hostingu dedykowanego opłaconych jednorazowo na okres rozliczeniowy nie krótszy niż 3 miesiące.
3. Uczestnikiem promocji może zostać wyłącznie Abonent, który spełni łącznie następujące warunki:
- w okresie obowiązywania promocji posiada analogiczną Usługę wykupioną u innego dostawcy,
- w okresie obowiązywania promocji złoży i opłaci Zamówienie,
4. Promocja dotyczy wyłącznie Usług zamówionych i opłaconych w czasie jej obowiązywania.
5. W ramach promocji Abonent uprawniony jest do jednorazowego upustu o wartości 50% pierwszej Faktury PROFORMA wystawionej przez Operatora
6. Promocja obowiązuje w okresie od 15.04.2015 do 31.12.2015Copyright © 2024 APoria - Polserwer. Wszelkie prawa zastrzeżone.